Hem

IHFS pressmeddelande

7 dec 2021

HAMPA FÖR FRAMTIDEN

Industrihampaföreningen i Sverige samlar industrins krafter för ett remissvar på ”Tydligare reglering av hampa” Ds 2021:3

Socialdepartementets förslag i ”Tydligare reglering av hampa” kan leda till en fördj-upad stigmatisering och ökat missförstånd från både myndighetshåll och i samhället, när icke narkotikaklassad, certifierad och kontrollerad hampa för industriella ända-mål föreslås få odlas endast på undantag från narkotikalagstiftningen.

Författningsförslaget skulle innebära ett fortsatt förbud att odla, förädla och sälja alla delar av växten förutom stjälk och frö, vilket bortser från de många vetenskapliga rön som visar på hampans stora klimat- och miljövinster. Utvecklingen av förnyelsebara, mindre miljöbelastande råvaruindustrier bör och skall gynnas. Ett förtydligande av lagstiftningen kring hampa är dock välkommet då vissa viktiga para-metrar som berör hampa inom jordbruk, livsmedel, kosttillskott och läkemedel är i en juridisk gråzon, anser Industrihampaföreningen, vilket ställt till problem för både odlare och de 10 olika myndigheter som varit remissinstans i skrivelsen.


Tillsammans med intressenter ifrån jordbruk, affärsliv, forskning och industri skriver Industrihampaföreningen ett remissvar där vi begär en om-formulering av förslaget - ett nytt förslag som är baserat på aktuell och korrekt information om industrihampa (Cannabis Sativa L.). Baserat på den ekonomiska potentialen och enastående klimatnyttan i att odla och använda hampa som råvara inom bland annat livsmedel-, komposit-, bygg-, textil- och läkemedelsindustrin, efterlyser Industrihampaföreningen med samarbetspartners en författning som gynnar utvecklingen av hampindustrin, jämte de andra biobaserade industrierna.


Vidare vill vi se ett författningsförslag som går på samma linje som Världshälsoorganisationen 2019 när vetenskapliga bevis fastställde att ca-nnabidiol inte har någon beroendepotential eller skapar missbruk. Inom EU får medlemsländer inte hindra handel med CBD-produkter som är tillverkade inom EU av certifierad hampa. Den reviderade författningen bör tillåta odling av alla sorter som är godkända av EU, samt förädling och försäljning av alla industrihampans delar inklusive rot, stjälk, blad och blommande delar under en reglering som garanterar produkternas kvalitet och säkerhet för konsumenten, men samtidigt gör dem tillgängliga för alla på marknaden.


Mari Elfving, ordförande

och styrelsen för Industrihampaföreningen i SverigeVarje röst räknas!


Kanske är du redan medlem eller funderar på att bli - med medlemsavgifter kan vi fortsätta vara medlemmar i viktiga organisationer och kan finansiera vårt arbete med att sprida kunskap och medvetenhet om hampans stora potential som en av nycklarna till en svensk omställning till fossilfria material med mindre negativ naturpåverkan och POSITIV inverkan på individ- och kollektiv nivå samt en regeneration av våra värdefulla marker.


Ovan nämnt regeringsförslag kommer ha stor påverkan för alla som håller på med hampa i alla dess former. Vi vill ha en rättvis reglering och en utveckling snarare än regression. Bli medlem idag!  

Är du lantbrukare och intresserad av en spännande affärsmöjlighet här och nu – att odla industrihampa? Är du nyfiken på att få veta mer kring efterfrågan, idag och imorgon, i Sverige och i Europa för en av världens snabbast växande industrier? Vill du veta mer om kontrakt, avkastning och andra förutsättningar på den svenska marknaden?

Då är detta informationsmöte något för dig!

Europa Direkt Sydskåne och Innovationscenter för landsbygden arrangerar nu ett fördjupande informationsmöte om industrihampa. Clara Norell, VD för Svensk Hampaindustri, informerar om efterfrågan på hampafrö för livsmedelstillverkning redan under 2022. Vi bjuder på information kring vad som är på gång inom olika branscher både i Sverige och i Europa. Mycket här pekar mot en intressant efterfrågan på industrihampa under kommande år.


När? 16 december, kl. 15 – 17
Var? Dexera, Åsumsgatan 8 i Sjöbo. Delta på plats eller digitalt.
Hur? Anmäl dig här >>


Det blir en timmes online presentation, var med på plats, digitalt eller se presentationen i efterhand. I programmets andra timme (som inte sänds online) har ni som är på plats en gemensam dialog med möjlighet att ställa frågor.

Vårt arbete för hampan

Industrihampaföreningen arbetar för att hampan ska få utvecklas till sin fulla potential för att kunna användas som
bl a livsmedel, byggmaterial, textil och bioplaster. Det gör vi genom att agera plattform för Sverige hampabönder, informera allmänheten
och övervaka Sveriges liksom Europas hamparelaterade politik för att förse beslutsfattare med korrekt och tillförlitlig
information inom olika kompetensområden.


Industrihampaföreningen samarbetar med European Industrial Hemp Association (EIHA)
som representerar hampasektorn från odlare till berednings- och produktföretag och vars medlemskap
omfattar 25 EU stater och ytterligare 12 länder. EIHA övervakar för närvarande följande policyer:
reform av CAP, hampextrakt / nya livsmedelsregler, THC-gränser i foder och livsmedel, livscykelbedömning
av
hampmaterial, koldioxidpåverkan, miljöhänsyn och kosmetika.


Industrihampaföreningen

är medlemmar i:Varför bli medlem?


När du betalar medlemsavgiften stöttar du den ideella föreningens arbete med att ge hampan en betydande roll i samhällsutvecklingen. Det möjliggör aktiviteter och konferenser, investeringar och informationsmaterial.


 Alla medlemmar har möjlighet att väljas in i styrelsen för att få full insyn och större påverkan på föreningens arbete.

Mari Elfving, ordförande

Årsmöte 2021


Lördagen den 29 maj hölls årsmötet digitalt.

En ny styrelse valdes in och en verksamhetsplan fastställdes.


Som även kan läsas i vår vision, så är föreningens pågående arbete att omvärldsbevaka, delta i samhällsdebatten för att höja hampans ställning i samhället i den gröna omställningen, samt delta och skapa evenemang och aktiviteter.


Förutom att fortsätta med detta, är fokus för detta verksamhetsår kommer att

  • öka relevansen i föreningens tjänster för dig som är i behov av värdefull kompetens
  • minska avståndet mellan våra medlemmar, och mellan styrelsen och medlemmarna, underlätta samverkan och initiativ till aktiviteter
  • öka närvaron i debatter och medier
  • öka relevansen i våra medier

    Vi håller just nu på att uppdatera våra medier och organisera föreningens aktuella dokument,
    som snart kommer finnas att läsa här på hemsidan. Håll utkik!