Litteratur på svenska

För närvarande finns ingen ny svensk litteratur om hampa, men följande böcker och skrifter kan lånas på
www.bibliotek.se
Fråga även på ert lokala bibliotek om fjärrlån.


Svensk hampodling Göran Knutsson - Stockholm, 1943

Spånads- och oljeväxter Hugo Osvald - Stockholm, 1944-1945

Odlingsförsök med hampa åren 1948-1955 Nils Danell - Uppsala, 1957

Lin och hampa betänkande - Jordbruksdep. Stockholm, 1965

Lin och hampa Kåre Fröier - Stockholm, 1960

Odlingsförsök med hampa på Gotland Nils Danell - Uppsala, 1965

Spånadsväxtodlingen i Sverige 1940-1965 Nils Martin Heidendahl - Stockholm, 1970


Svenska skrifter om hampa från 1694 till 1824

1694-09-20 Kongl. majt:s : Förordning och Stadga, huruledes härefter skal förhållas med Wräkeriet af Lin och Hampa, samt hwarjehanda Tåg och Tackels tilwerkan wid Repslagerierne.

1752-09-14 Kongl. majt:s : (Brev till samtlige landshövdingar, angående plantagers befordrande av lin, hampa, tobaksblad, allehanda färgegräs samt kardborrar.)


1752 Underrättelse om sättet, at bereda lin och hampa. Stockholm, tryckt uti kongl. tryckeriet.

1761 Beskrifning om sättet at bereda hampa til största finhet, utgifwen på fransyska, af herr Marcandier; förswänskad och kortare sammandragen af I.F.K.

1764 Underrättelse om sättet at behörigen plantera och bereda hampa och lin, uppå hans kongl. maj:ts nådigste befallning til trycket befordrad, af desz och riksens commerce-collegio.

1771 Förklaring huru vida luckt af hampa fördrifver kålmask.

1772 Swenska red-dejan eller wälöfwada hushållerskan, huru den må skjöta och wårda den boskap och de foglar, som hon är answarig före; styra sina inne-syszlor, och draga omsorg för lin och hampa.

1774 Beskrifning om hampa, des såning, skötsel och beredning på et fördelaktigare sätt, efter kongl. maj:ts allernådigste befalning, uppå des och riksens commerce-collegii föranstaltande författad. Stockholm, 1774. Tr. hos H. Fougt, r. af : k.w.o. och kongl. boktr.

1812-11-20 Kongl. majt:s : Kungörelse, Angående Förbud tils widare mot utförsel af Hampa och Segelduk.

1813-08-06 Kongl. majt:s : Kungörelse, Angående Uphäfwande af Förbudet emot utförsel af Segelduk och Hampa.

1821 Underrättelse för landtmannen om sättet att bereda lin och hampa utan rötning.

1822 Beskrifning öfwer en uppfunnen machin, till lättnad för beredandet af lin och hampa, med bifogad ritning, af Carl Rappe.

1824 Underrättelse för landtmannen om sättet at bereda lin och hampa utan rötning.